Deutsche FahneNederlands flag
ContactAtlas

ZOEKEN

Gelderland

Verkeersmanagement provincie Gelderland

Speerpunten onderafdeling “Duurzaam Beheer Wegen”

 • Kwaliteit beheer van de infrastructuur;
 • programmering werken aan mobiliteit, w.o. ook Leefomgeving en Milieu;
 • Groenbeleidsplan;Assetmanagement;
 • Juridisch beleid, Handhaving, actualisatie Gelderse Wegenverordening;
 • uitvoering operationele juridische taken;
 • Infra- en verkeersmanagement (beleidsmatig);
 • Innovatie w.o. nieuwe aanbestedingsvormen, energiebeheer, verlichtingsstrategieën en technieken;

 

Inframanagement:

 • Bewaken, actief beïnvloeden en nemen van organisatieoverschrijdende besluiten met betrekking tot de beschikbaarheid van wegen als gevolg van de realisatie van het maatregelpakket;
 • Vaststellen gewenste bereikbaarheidskwaliteit en monitoren bereikbaarheidskwaliteit;
 • Verwerven van draagvlak voor de netwerkvisie als uitgangspunt voor de implementatie van meerjarenplannen en dit vertalen naar duurzame samenwerking tussen wegbeheerders;
 • Volgen en vertalen van ontwikkelingen op maatschappelijk en bestuurlijk terrein;
 • Voeren van afstemmingsoverleg op bestuurlijk en ambtelijk niveau met diverse overheden, belangengroeperingen en overige instanties ten behoeve van het realiseren van een optimaal veilig gebruik van het provinciale wegennet.