ContactAtlas

ZOEKEN

Overijssel

Onderhoud provincie overijssel

De eenheid wegen en Kanalen heeft namens de provincie de zorg voor de provinciale infrastructuur in casu het beheer van de provinciale wegen, vaarwegen en de objecten (zoals verkeersregelinstallaties, borden en civiele kunstwerken) die daaraan zijn gerelateerd.

De Eenheid doet dit door middel van:

  • het inspecteren van de (water)wegen met de bedoeling de goede staat van deze (water)wegen te handhaven;
  • het verlenen van vergunningen/ontheffingen voor activiteiten van derden in en aan de (water)wegen (bijvoorbeeld voor het plaatsen van borden, voor bijzondere transporten en toestemming festiviteiten);
  • het onderhouden van de (water)wegen door onder andere aanbrengen van deklagen, maaien van de bermen, zorgen voor beplantingen, verlichting, bebakening en bebording, verkeersregelinstallaties, baggeren, enz;
  • het bedienen van bruggen en sluizen en het onderhouden van deze kunstwerken;

Voor het planmatig/meerjaarlijks onderhoud is een meerjarig programma beschikbaar. De realisering daarvan is afhankelijk van beschikbare middelen en wordt afgestemd met partners (rijkswaterstaat en gemeenten) om te voorkomen dat “verkeersinfarcten” optreden bij de uitvoering van werken.

Gladheidsbestrijding Provincie Overijssel

Als onderdeel van de zorg voor een goed en veilig gebruik van de provinciale infrastructuur is de eenheid wegen en Kanalen ook verantwoordelijk voor de organisatie van de gladheidbestrijding op de provinciale wegen in Overijssel. Primair is de organisatie van de gladheidbestrijding er op gericht te voorkomen dat wegen glad worden door zoveel mogelijk preventief te handelen.

Met Rijkswaterstaat zijn afspraken gemaakt over de organisatie en uitvoering van de gladheidbestrijding in Overijssel op rijks- en provinciale wegen. doel hiervan is het vergroten van de verkeersveiligheid in Overijssel tijdens winterse omstandigheden door een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van mensen, materieel en middelen.

Daarnaast zijn met nagenoeg alle gemeenten in Overijssel afspraken gemaakt met betrekking tot signalering van gladheid en waar mogelijk het bestrijden van gladheid op gemeentelijke weggedeelten in doorgaande routes.