ContactAtlas

SUCHEN

Provinvcie Limburg

Organisatie Provincie Limburg

Binnen de provincie Limburg is het cluster Mobiliteit verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling voor verkeer en vervoer. Zij heeft als taak te zorgen voor een efficiënte, veilige en duurzame afwikkeling van het personen- en goederenvervoer via de weg, het spoor en het water in en door Limburg. Dat wordt gedaan door het ontwikkelen van plannen, het nemen van maatregelen en het initiëren en (laten) uitvoeren van projecten.

Een groot deel van de taken van het cluster Mobiliteit zijn wettelijke taken. Belangrijke taken van het cluster zijn o.a.:

  • de beleidsontwikkeling voor het verkeer en vervoer in Limburg;
  • monitoring en evaluatie van het mobiliteitsbeleid;
  • het uitgeven en beheren van concessies voor het regionale bus- en treinvervoer;
  • het bevorderen van de verkeersveiligheid;
  • het bevorderen van het fietsgebruik;
  • het stimuleren van multimodaal goederenvervoer;
  • het initiëren en (laten) uitvoeren van projecten op deze terreinen.

De taken zijn gericht op het realiseren van een “grenzeloos” mobiliteitssysteem, waar mensen zich naar wens/behoefte vrij kunnen bewegen.

Hierbij werkt het cluster samen met de andere beleidsclusters (met name Ruimte en Economie).

Grotere projecten (zoals bijvoorbeeld de Railagenda) zijn ondergebracht binnen het cluster Ontwikkeling.

De infrastructurele projecten (uitgezonderd grote projecten) draagt het cluster Mobiliteit in de Planfase over aan cluster Wegaanleg voor de realisatie. Daarnaast draagt het cluster Wegaanleg zorg voor:

  • (re)constructieve werken;
  • civiel- en cultuurtechnische onderhoudsprojecten;
  • en de coördinatie projecten derden (Rijk, gemeenten) op provinciale wegen.

Binnen het cluster Wegaanleg opereert een Planbureau dat zorgdraagt voor integrale planning van werkzaamheden/aanpassingen aan de infrastructuur (zodat “werk met werk” gemaakt kan worden).

Het cluster Wegbeheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de provinciale  wegen. Dit wegennet, dat voor een belangrijk deel het Regionaal Verbindend WegenNet (RVWN) vormt, is de schakel tussen het autosnelwegennet (van het Rijk) en het lokale wegennet (meestal van de gemeenten). Het cluster Wegbeheer is ook belast  met alle administratieve en juridische beheersactiviteiten voor deze wegen.
Het cluster kent vier decentrale, in de provincie gesitueerde districten. Deze districten voeren de directe toezichthoudende taken voor de wegen uit.

Links Limburg