ContactAtlas

ZOEKEN

Provincie Overijssel

organisatie Provincie Overijssel

Op het gebied van verkeer en vervoer zijn bij de provincie Overijssel twee afdelingen actief: de Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid (RB) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en de Eenheid wegen en Kanalen (WK) zorgt voor de planvorming en het beheer en onderhoud van de provinciale wegen.

eenheid RB

De eenheid RB is verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot automobiliteit, openbaar vervoer en fiets en de verkeersveiligheid. Dit team stelt de beleidsdocumenten op die door het provinciaal bestuur worden vastgesteld en vervolgens door de Eenheid WK worden uitgevoerd. Het beleid van de provincie op het gebied van verkeer en vervoer is vastgelegd in de Omgevingsvisie (2009). De Eenheid RB stelt jaarlijks als onderdeel van de provinciale begroting een Dynamische Beleidsagenda (DBA) op, waarin alle verkeer- en vervoerprojecten worden geprioriteerd en waarbij ook de financiering wordt aangegeven. Daarbij gaat het niet alleen om de planning van wegen, waterwegen en fietspaden. Ook de concessieverlening van het openbaar vervoer, de verbetering van de verkeersveiligheid zijn een belangrijk taakveld. Tenslotte is RB verantwoordelijk voor het overleg met het rijk over het realiseren van rijksprojecten (weg, spoor en water). Voor het grensgebied zijn een aantal projecten in het bijzonder relevant: de verbetering van de A1 (Deventer-Oldenzaal), de N35 (Zwolle-Enschede), de N18 (Arnhem-Enschede), en de spoorlijnen (Amsterdam-)Hengelo-Rheine(-Berlijn) en Enschede-Gronau(-Münster/Dortmund).

eenheid WK

De Eenheid WK is verantwoordelijk voor het uitvoeren van verkenningen en planstudies voor de provinciale wegen. In de DBA wordt vastgesteld welke verkenningen uitgevoerd moeten worden. In een verkenning wordt onderzocht welk probleem zich op een bepaalde verbinding voordoet, welke oplossingen daarvoor mogelijk zijn en tegen welke kosten. Als de verkenning klaar is wordt deze door RWB met een beleidsadvies voorgelegd aan het provinciaal bestuur. Indien het bestuur akkoord is wordt vervolgens door WK een planstudie uitgevoerd, waarin de gewenste oplossing tot in detail wordt uitgewerkt. Na afronding daarvan besluit het bestuur of het project daadwerkelijk wordt uitgevoerd. WK krijgt vervolgens opdracht om tot uitvoering over te gaan.

De Eenheid WK zorgt ook voor het beheer en onderhoud van de provinciale wegen, waaronder ook de gladheidbestrijding, het incidentmanagement en het uitvoeren maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid.