ContactAtlas

ZOEKEN

Provincie Gelderland

Organisatie Provincie Gelderland

Op het beleidsterrein van het verkeer en vervoer vervult Provincie Gelderland verschillende taken: Beleidsontwikkeling, Beheer en onderhoud wegen, Uitvoeren van werken. Voor deze verschillende aspecten zijn afzonderlijke teams ingericht. De werkprocessen bij de Provincie Gelderland worden ingericht volgens het assetmanagement waarbij de cyclus plan-do-check-act centraal staat. Groot onderhoud wordt uitgevoerd volgens een systematiek waarbij jaarlijks een aantal trajecten in uitvoering worden genomen.

De afdeling Uitvoeren Werken
De afdeling Uitvoeren Werken is verantwoordelijk voor de realisatie en aanbesteding van projecten verbonden aan het bieden van mobiliteit in Gelderland en bodemsanering. Het betreft het realiseren van nieuwe wegen, groot onderhoud en reconstructies aan het provinciale wegennet bestaande uit 1200 km wegen en fietspaden en de bijbehorende civiele kunstwerken. Voorts realiseert de afdeling projecten uit andere beleidsvelden zoals ecoducten en ecopassages. Ook het doen uitvoeren van het openbaar vervoer en de bijbehorende infrastructurele voorzieningen behoren tot het taakveld. Denk daarbij aan het aanbesteden en het beheren van de concessies in het openbaar vervoer, transferia, stations, busbanen. Naast het realiseren van werken geeft de afdeling vorm aan projecten op het gebied van mobiliteitsmanagement en op het terrein van voorlichting en educatie met betrekking tot verkeersveiligheid

De afdeling Beheer en Onderhoud Wegen
De provincie zorgt ervoor dat de wegen goed en veilig berijdbaar zijn voor de gebruiker. Wettelijk gezien gelden geen specifieke kwaliteitseisen voor de weg. Een weggebruiker mag er op rekenen dat een openbare weg in goed bruikbare staat wordt gehouden en dat bij normaal gebruik geen schade kan ontstaan. Bij het beheer en onderhoud wordt uiteraard rekening gehouden met andere beleidsdoelen, zoals verbetering van de verkeersveiligheid, van de bereikbaarheid en van de leefomgeving (bijv. geluidsniveaus, lichtuitstraling, lucht-en waterkwaliteit). 

Het wegbeheer richt zich met name op de juridische aspecten rond de verantwoordelijkheden van de wegbeheerder, de inrichtingseisen aan een openbare weg en het provinciaal eigendom. Het verlenen van ontheffingen volgens de Gelderse Wegenverordening valt onder de centrale afdeling vergunningverlening. Advisering met betrekking tot ontheffingverlening en het handhaven van de verleende ontheffingen vindt plaats in de districten. 

Het provinciale wegbeheer houdt niet op bij de grenzen van het eigen beheersgebied. De provincie werkt met andere wegbeheerders, gemeenten en rijkswaterstaat, aan voorzieningen om de doorstroming van het verkeer te bevorderen en overlast te beperken. Dit is veelal te vatten onder de benaming dynamisch verkeersmanagement (DVM). Samenwerkingverbanden worden bijvoorbeeld projectmatig opgepakt in de Beter Bereikbaar-projecten. Tevens wordt geïnvesteerd in optimale onderlinge afstemming bij werkzaamheden aan het wegennet en bij calamiteiten onder de noemer van inframanagement en incidentmanagement (IM).
Daarnaast wordt het –veilig-gebruik van de weg ’s winters gewaarborgd door bij verwachtte gladheid op het gehele provinciale wegennet deze gladheid preventief te bestrijden.

Om al die werkzaamheden op een goede manier te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om de ontwikkelingen en trends op het gebied van beheer en onderhoud van wegen te volgen en op een innovatieve wijze om te zetten in operationeel beleid. Om al dit werk goed te kunnen verrichten worden diverse databestanden op het gebied van wegen infrastructuur, vastgoed en provinciale eigendommen bijgehouden. Tevens worden ook landmeetkundige metingen verricht, ter ondersteuning van de werkzaamheden van de afdelingen Beheer en Onderhoud Wegen en Uitvoering Werken. 

Inframanagement
Het Nederlandse en dus ook het Gelderse wegennet dient beschouwd te worden als een zelfregulerend systeem. Doordat de bezettingsgraad ervan steeds verder groeit neemt de instabiliteit  van dit systeem steeds meer toe. De structurele capaciteitsuitbreiding kan de stijgende vraag niet bijbenen, ondanks pogingen om te komen tot een ombuiging van de modal- split. 
Een van de oplossingen om op korte termijn te trachten het doorstromingsniveau op peil te houden is het intensiveren en professionaliseren van verkeers- en inframanagement. Hierbij concentreren we ons op die delen van het wegennet waar de problemen zich voordoen, waarbij we ons als gezamenlijke wegbeheerders steeds meer als netwerkbeheerders zijn gaan gedragen.
Om het hierboven genoemde gezamenlijke netwerkbeheer vorm te geven zien we de laatste tijd een ontwikkeling waarbij de gezamenlijke wegbeheerders naast faciliterend ( zorgen voor een goede onderhoudstoestand van de weg) ook dienstverlenend ( zorgen voor een goede doorstroming ) bezig zijn.
Het doel van infra -management is het maximaliseren van de beschikbaarheid van het wegennetwerk en het oplossen van structurele knelpunten in de infrastructuur. Daarnaast wordt inframanagement benut om in nauw overleg met andere betrokken wegbeheerders de verkeershinder te en daarmee de doorstroming te bevorderen. Afstemming met de andere wegbeheerders is hierbij een kerntaak.